Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


FAQ


CZĘŚĆ I - OGÓLNA


Co oznacza skrót KSE?

KSE to skrót od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, i rozdziału energii elektrycznej.Czym jest sieć przesyłowa?

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsca wytwarzania, do stacji w której energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.Jaka jest rola stacji w KSE?

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, bez których niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. To tu odbywa się rozdział i zmiana (obniżenie) napięcia przesyłanej energii elektrycznej. Dzięki temu energię można wprowadzić do sieci dystrybucyjnej, a dalej poprzez kolejną stację i linie elektroenergetyczne do odbiorców końcowych.Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Przedsięwzięcia polegające na unowocześnianiu i rozbudowie elementów sieci przesyłowej, prowadzone są na terenie całego kraju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują obecnie kilkadziesiąt tego typu zadań, których wspólnym celem jest zwiększenie pewności zasilania.CZĘŚĆ II – KTO JEST KIM W INWESTYCJI


Kto jest inwestorem inwestycji?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.


PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.Kto jest wykonawcą inwestycji?

Wykonawcą inwestycji jest firma PILE ELBUD S.A. Specjalizuje się w realizacji zadań inwestycyjnych budownictwa elektroenergetycznego obejmujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i rozruch obiektów liniowych i stacyjnych WN i NN. System zarządzania projektami, system zapewnienia jakości wg ISO 9001, posiadana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników dają gwarancję należytego spełnienia wymagań inwestorów z branży energetyki i spoza niej. Rosnące potrzeby modernizacyjne i inwestycyjne PSE S.A. i spółek dystrybucyjnych energetyki znakomicie wpisują się w dalsze plany rozwojowe spółki.Jak można skontaktować się z firmą odpowiedzialną za budowę?

Wszelkie sprawy dotyczące rozbudowy stacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania i uwagi można również przekazywać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej inwestycji (www.stacjamory.pl) lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji – Michałem Zagórskim – tel. nr +48 884 813 242.CZĘŚĆ III – INFORMACJE O ZADANIU INWESTYCYJNYM


Czy rozbudowa stacji jest potrzebna?

Po rozbudowie stacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania w energię elektryczną aglomeracji warszawskiej. Zostanie stworzona możliwość budowy nowych połączeń elektroenergetycznych aglomeracji warszawskiej i sąsiadujących z nią powiatów z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE).Jakie prace będą prowadzone na stacji?

Zakres prac obejmuje przede wszystkim rozbudowę rozdzielni 110 kV o dwa pola, budowę kiosków przekaźników dla nowych pól, wykonanie prac modernizacyjnych w budynku nastawni. Konieczna będzie również rozbudowa systemów telekomunikacji, przebudowa obwodów wtórnych oraz rozbudowa istniejących systemów stacji.Czy w czasie remontu pojawią się przerwy w dostawie prądu?

Nie. Przez cały okres realizacji inwestycji stacja będzie pracować. Wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji zostanie zagwarantowany dopływ prądu. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców.Czy prace budowlane będą uciążliwe dla otoczenia?

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Trzeba podkreślić, że wykonawcę obowiązują wymagania określające dopuszczalne poziomy emisji spalin i hałasu, a także przepisy określające sposób gospodarowania odpadami. Sprzęt będzie użytkowany według opracowanego specjalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Jak długo potrwają prace?

Prace budowlane rozpoczną się w maju 2018 roku, a zakończą w listopadzie 2018 roku.Jaki sprzęt ciężki będzie wykorzystywany podczas budowy?

Wykonawca będzie wykorzystywał przede wszystkim ciężarowe samochody dostawcze, koparki i dźwigi. To sprzęt, jakiego używa się niemal na każdej budowie.Czy po rozbudowie teren stacji powiększy się?

Nie. Wszelkie prace dotyczące rozbudowy rozdzielni prowadzone będą na terenie stacji.Czy możliwe jest przeniesienie stacji w inne miejsce?

Przeniesienie stacji nie jest możliwe. Stacja istnieje od połowy ubiegłego wieku, wprowadzonych jest do niej kilka różnych linii elektroenergetycznych. Takie przedsięwzięcie byłoby przede wszystkim nieuzasadnione, a ponadto niezmiernie kosztowne. Trzeba pamiętać również o tym, że przy zmianie lokalizacji stacji, konieczna byłaby również zmiana tras wchodzących do niej linii. Powodowałoby to konieczność ich wyłączania i mogłoby narażać odbiorców na przerwy w dostawach energii elektrycznej.Czy podczas rozbudowy stacja będzie czynna?

Tak, w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych stacja będzie normalnie pracować.CZĘŚĆ IV – ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA


Jak stacja oddziałuje na środowisko?

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu są wszystkie elementy i urządzenia stacji elektroenergetycznej, które znajdują się pod wysokim napięciem, oraz te, przez które płynie prąd elektryczny. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania, których wartości nie mogą być przekroczone, zwłaszcza w miejscach dostępnych dla ludzi.Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Stacja została tak zaprojektowana, by jej oddziaływanie poza zajmowanym przez nią terenem było minimalne. Po przeprowadzonej rozbudowie oddziaływanie stacji na okolicę i środowisko się nie zmieni. Dotyczy to zarówno pola elektromagnetycznego jak i hałasu – ich natężenie w żadnym miejscu nie przekroczy poziomów dopuszczonych w obowiązujących przepisach.Skąd można mieć pewność, że natężenie pola elektromagnetycznego i hałasu nie przekracza poza terenem stacji dopuszczalnych poziomów?

Po zakończeniu budowy przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek normy były przekroczone, stacja nie dostanie pozwolenia na użytkowanie.Czy przebywanie ludzi w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Stacje są tak zaprojektowane, aby poza ich terenem przebywanie ludzi i zwierząt było bezpieczne. Jak pokazują liczne przykłady, w pobliżu stacji znajdują się budynki mieszkalne, tereny wokół stacji wykorzystywane są pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.